Spark is free!

Although Spark is free to use, we need money for hosting, translating and further development.

Please donate to keep Spark free.

All donations can be sent to our bank account number listed below.

Stichting SPARK IBAN NL61 RABO 0300 6986 66

SPARK is an ANBI Foundation based in The Netherlands. This means that the Dutch Tax administration has recognised the SPARK foundation as a Public Benefit Organisation. This means that under certain conditions donations to SPARK are tax deductible for Dutch taxpayers. That’s why the explanation below of an ANBI Foundation is in Dutch.  If you would like an English translation please us know by email at:

SPARKtalkcommunity@gmail.com

 

SPARK is een ANBI Stichting

a. Stichting SPARK is bij akte op 27 november 2014 opgericht voor notaris mr. M.M. van der Bie van CMS Derks Star Busman te Amsterdam en Stichting SPARK wordt sinds die datum ook door de belastingdienst aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI)

b. Het RSIN van de stichting is 8546.02.240

c. Stichting Spark is statutair gevestigd in Middelburg en bereikbaar via email SPARKtalkcommunity@gmail.com

d. Doel van de instelling

Het verkrijgen door middel van donaties, abonnementsgelden, advertenties en giften van gelden voor de specifieke ontwikkeling van het SPARK product over het internet. Het indien mogelijk gratis of tegen een kostendekkende vergoeding beschikbaar maken van het SPARK product in verschillende talen voor de doelgroep van autistische en moeilijk lerende mensen met een expressieve taalstoring. Het SPARK product betekent een programma dat zeer moeilijk lerende en sprekende mensen kan helpen zich beter verbaal te kunnen uitdrukken. De stichting beoogt niet het maken van winst

e. Hoofdlijnen van het beleidsplan

De essentie van SPARK is het creëren en verbeteren van de band tussen mensen met autisme en hun omgeving door samen met taal te spelen. Het doel is om de ontwikkeling van natuurlijke taal te faciliteren voor vooral autistische kinderen. SPARK is gebaseerd op vragen en plaatjes van echte dieren, mensen, objecten en dagelijkse situaties. De plaatjes geven een ruime bron van algemene taal elementen gebaseerd op dagelijks gebruik. Door het vrije gebruik van deze voorgeoefende elementen stimuleren we zelfstandig gebruik van taal bij kinderen die zonder deze verdere stimulatie zich moeilijk tot niet kunnen uitdrukken. In principe vormt SPARK een gecontroleerde stroom van lesmateriaal waar de gesprekspartner eenvoudig inspiratie uit kan opdoen om de conversatie te ontwikkelen door het stellen van vragen en het geven van visuele aanwijzingen bij een plaatje. SPARK is niet weer een programma dat door het kind zelfstandig kan worden gebruikt. SPARK is juist bedoeld voor gebruik door het kind en de gesprekspartner, dit vormt een essentieel verschil in aanpak. SPARK vormt de kapstok waar de discussie in feite omheen kan worden gebouwd. SPARK geeft extra stimulans aan een zinvol gesprek tussen twee mensen. De presentatie is erop gericht om het kind geconcentreerd en bezig te houden op een zinvolle manier. Er is een enorme hoeveelheid content en deze content kan op een groot aantal manieren worden opgediend. Dit kan gesorteerd per onderwerp maar ook met toenemende complexiteit. Wij hebben hierdoor de ruimte om een individuele aanpak per kind te kiezen alles gericht om het gesprek gaande te houden! Het materiaal is zodanig georganiseerd dat we de complexiteit op een natuurlijke manier kunnen opvoeren overeenkomstig het niveau van de betreffende student. SPARK moet kosteloos beschikbaar komen in een groot aantal taalgebieden. In de Engelse taal zijn redelijk wat toepassingen beschikbaar maar zeker in de overige taalgebieden is grote behoefte aan een tool en dat gaan we hier aanbieden en kosteloos beschikbaar stellen. Fondsen zijn nodig voor de verdere ontwikkeling van de applicatie, de vertaling van de applicatie naar het Nederlands en andere talen en de uitrol van het product. We voorzien giften van individuen en van bedrijven. Individuen worden benaderd door gebruik te maken van sociale media en het actief najagen van donaties en subsidies. Ook zal zogenaamd crowdfunding worden bekeken.

f. De bestuurssamenstelling

Voorzitter: Susan Hanlon Verhagen

Secretaris penningmeester: Frank Verhagen

Het beloningsbeleid is dat er geen beloningen worden uitgekeerd en werkzaamheden door de bestuursleden om niet worden verricht.

g. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De content is in de jaren tot 2020 in grote mate gecreëerd hoewel het onderhoud en de uitbreiding hiervan continu doorgaan. De content is inmiddels omgevormd naar een web omgeving en de Engelse versie is opengesteld voor gebruik en ervaring. Vervolgens is het zaak de verdere uitrol naar andere talen mogelijk te maken. De ontwikkeling hiervan voorzien we vanaf 2020. Te beginnen met Nederlands. Na bewezen succes en invulling van een aantoonbare behoefte zullen verdere talen kunnen volgen.

h. Financiële verantwoording

De stichting had activa/middelen ter beschikking van 37.562  euro per einde 2019. Aan het einde van 2020 was dit saldo gestegen tot 47.655 euro. De toename was 10.093 euro in 2019. Er zijn giften ontvangen van 12.500 euro in 2020 en de uitgaven waren 2.407 euro. Deze uitgaven betroffen voor 120 euro bankkosten, 288 euro is uitgegeven aan hardware en 2.000 euro is gebruikt voor onderzoek naar gebruik van Spark in Sri Lanka. In 2021 en 2022 zullen de meeste uitgaven betrekking hebben op content ontwikkelkosten en software en hardware kosten. Op basis van de huidige beschikbare middelen zal de financiële positie van de stichting ook in 2021 goed geborgd zijn.

Get Started!

Spark is free!